Menu
Konto
Szukaj

Polityka prywatności AROMATIC89 Sp. z o.o

Postanowienia ogólne:

1.    Niniejsza Polityka Prywatności firmy Sp. z o.o "AROMATIC89", która zarządza marką Aromatic •89• (zwanej dalej "Firmą" lub "my") (zwana dalej "Polityką Prywatności") określa podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych i innych informacji związanych z Tobą, zakres przetwarzanych danych osobowych, cele, źródła, odbiorców i inne ważne aspekty Twojego zainteresowania działalnością Firmy, podczas surfowania na naszej stronie internetowej www.aromatic89.pl (zwanej dalej "Witryną"), gdy kupujesz lub zamierzasz kupić produkty wytwarzane lub dystrybuowane przez Spółkę i/lub gdy starasz się zostać partnerem i samodzielnie dystrybuować produkty Spółki (zwanym dalej "Partnerem"). Aby zapewnić uczciwe i przejrzyste gromadzenie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku, zalecamy szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe określone w sekcji 2 niniejszej Polityki prywatności. 

2.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka - AROMATIC89, NIP: 1133112520, adres siedziby: ul. Przerwana 13, 02-484 Warszawa, adres do korespondencji. +48 734 710 705, strona internetowa: www.aromatic89.pl, a także jej istniejące lub przyszłe oddziały i przedstawicielstwa oraz inne osoby prawne wykorzystywane przez Spółkę w dystrybucji jej produktów i upoważnione do działania w imieniu Spółki.

3.   Użytkownik może odwiedzać Witrynę i interesować się działalnością, produktami, towarami i usługami Spółki bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie (innych niż gromadzone przez pliki cookie podczas odwiedzania Witryny).

4.   Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do użytkownika, który był wcześniej zainteresowany, jest obecnie zainteresowany, zakupił lub wyraził zamiar zakupu produktów wytwarzanych lub dystrybuowanych przez Spółkę, został partnerem, dostarczył dane w dowolnym formacie lub jest w inny sposób powiązany ze Spółką. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik udostępnia dane: przeglądając Witrynę, odwiedzając konta Spółki w sieciach społecznościowych, kupując towary (w tym w sklepie internetowym), zamawiając usługi, zostając partnerem, komunikując się z nami bezpośrednio, telefonicznie, elektronicznie (np. za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji mobilnych) lub w inny wybrany przez siebie sposób. Dbamy o ochronę i prywatność Twoich danych osobowych, a celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i usuwania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego, czy zostały dostarczone przez Ciebie, czy zebrane przez nas w jakikolwiek sposób. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona i zaktualizowana w przyszłości, dlatego zachęcamy do jej okresowego przeglądania i zapoznawania się z nią.

5.   Dane osobowe gromadzone przez Spółkę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych"), Ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych (w przypadku gdy dane są przetwarzane w Republice Litewskiej), niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych.

6.   W celu świadczenia usług i przetwarzania danych osobowych Spółka może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane i/lub, według własnego uznania, zatrudniać inne osoby do wykonywania określonych funkcji w imieniu Spółki. W takich przypadkach Spółka podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że takie podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z instrukcjami Spółki i obowiązującym prawem oraz będą wymagać wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Spółka zapewni również, że takie osoby będą zobowiązane do zachowania poufności i nie będą wykorzystywać takich informacji w żadnym innym celu niż w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im funkcji.

7.   Wszyscy pracownicy, agenci i przedstawiciele Spółki, którzy dowiedzą się o danych osobowych, są zobowiązani do ich ochrony nawet po zakończeniu stosunku pracy lub stosunku umownego.

8.   Spółka przyjmuje odpowiedzialne podejście do przetwarzania danych osobowych i podejmuje wszelkie uzasadnione starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez Spółkę.

9.   Odwiedzając Witrynę, konta Spółki w mediach społecznościowych i/lub korzystając z informacji w nich zawartych, a także angażując się w działania Spółki i przesyłając dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że uważnie przeczytał niniejszą Politykę prywatności, rozumie ją i wyraża na nią zgodę. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych. Warunki określone w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do udostępnianych przez nas treści, niezależnie od używanego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

10.   Postanowienia Polityki Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w zakresie, w jakim nie regulują tego obowiązujące w Spółce zasady przetwarzania danych osobowych lub bezwzględnie obowiązujące akty prawne regulujące stosunki pracy i inne stosunki prawne.

Kluczowe pojęcia:

11. Dane osobowe ("dane osobowe") oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość została lub może zostać ustalona, w przypadku gdy taka identyfikacja może zostać dokonana bezpośrednio lub pośrednio (poprzez uzyskanie danych z innych źródeł).Może to obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres lub inne dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika.

12. Odbiorca danych - osoba prawna lub fizyczna, której przekazywane są dane osobowe.

13. Podmiot danych - osoba fizyczna, od której Spółka otrzymuje i przetwarza dane osobowe.

14. Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych.

15. Udostępnienie danych - ujawnienie danych osobowych poprzez ich przekazanie lub udostępnienie w inny sposób odbiorcy (odbiorcom).

16. Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub sekwencję operacji wykonywanych na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; operacje takie mogą obejmować gromadzenie, rejestrowanie, sortowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, dostęp, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub dowolną inną operację na danych.

17. Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, udzielone dobrowolnie przez należycie poinformowaną osobę, w formie oświadczenia lub jednoznacznego działania, poprzez które wyraża ona zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

18.   Inne terminy użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych oraz w innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych, zasady ochrony danych i poziom bezpieczeństwa:

19.  Podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

19.1. zgoda użytkownika;

19.2. zamiar zakupu lub zakup (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), dostawa i odbiór powiązanych usług produktów wytwarzanych i dystrybuowanych przez Spółkę w celu zawarcia (zamiaru zawarcia), wykonania i kontroli umowy ustnej lub pisemnej;

19.3. na podstawie określonej przez prawo (na przykład w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku nałożonego przez prawo lub w celu przestrzegania procesu prawnego lub innych wymogów związanych z rozstrzyganiem sporów);

19.4. uzasadniony interes Spółki (na przykład wnoszenie i obrona roszczeń prawnych oraz podejmowanie innych zgodnych z prawem kroków w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat, poprawy jakości usług, zapewnienia spójności i trwałości działalności Spółki, spełnienia oczekiwań użytkownika i maksymalizacji jego zadowolenia z wyników Spółki).

20.   Spółka przestrzega następujących zasad podczas gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych powierzonych jej przez użytkownika, a także danych osobowych otrzymanych z innych źródeł:

20.1. dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);

20.2. Twoje dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);

20.3. dane osobowe użytkownika są adekwatne, stosowne oraz niezbędne wyłącznie do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);

20.4. przetwarzane dane osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane (zasada dokładności). Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik potwierdza, że są one dokładne i prawidłowe;

20.5. dane osobowe użytkownika są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane (zasada ograniczenia czasu przechowywania);

20.6. dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób zapewniający, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności).

20.7 Spółka musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest zgodne ze wszystkimi powyższymi zasadami (zasada rozliczalności).

21.  Spółka dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Spółka stosuje różne technologie i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

22.  Jakie dane gromadzimy na temat użytkownika?

23.  Podstawowym celem, dla którego Spółka gromadzi dane osobowe użytkownika, jest sprzedaż i dystrybucja produktów Spółki, ich dostarczanie, organizowanie płatności za zakupy, pozyskiwanie partnerów, wypłacanie premii partnerom, od których użytkownik może kupować produkty lub samemu zostać partnerem. Innymi słowy, w celu zawierania (zamiaru zawarcia), wykonywania i kontrolowania umów ustnych lub pisemnych.

23.1 W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika, nazwa wybranego (przypisanego) partnera (który zachęcił użytkownika do zostania partnerem lub jeśli użytkownik dokonał zakupu za pośrednictwem linku partnerskiego, który domyślnie rejestruje użytkownika w systemie), kwoty wypłaconych premii, okresy, imiona, nazwiska, tytuły, numery telefonów, adresy e-mail, adresy IP przedstawicieli. W przypadku umowy z osobą prawną mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu dyrektora lub innego upoważnionego przedstawiciela do działania w imieniu osoby, której dane dotyczą, dane członków zarządu, akcjonariuszy (tylko w przypadku i w zakresie, w jakim zgoda tych organów zarządzających jest wymagana do zawarcia transakcji oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne do upewnienia się, że taka zgoda została uzyskana), kopia upoważnienia. Należy również uzyskać inne dane osobowe dostarczone przez samą osobę, której dane dotyczą;

23.2. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w aktywnej bazie danych przez okres obowiązywania umowy, tj. od momentu otrzymania danych do momentu wykonania umowy. Odpowiednio, dane osobowe będą przechowywane w pasywnej bazie danych w określonym celu przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty wykonania umowy. Po upływie okresu przechowywania przewidzianego w niniejszym punkcie dane osobowe zostaną zniszczone, tj. usunięte z aktywnej bazy danych po zakończeniu umowy i usunięte z pasywnej bazy danych w przypadku danych osobowych starszych niż 10 (dziesięć) lat. Tam, gdzie to możliwe, papierowe lub inne namacalne wersje dokumentów zostaną zniszczone. W przypadku, gdy Spółka zdecyduje się nie zawierać umowy po otrzymaniu danych, dane będą przechowywane w aktywnej bazie danych przez 1 (jeden) rok od momentu ich otrzymania;

23.3. dostawcy danych: dane są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (przez użytkownika (lub dane osobowe dostarczone w jego imieniu), przez osoby prawne, w przypadku gdy użytkownik jest przedstawicielem, pracownikiem, wykonawcą, założycielem, akcjonariuszem, uczestnikiem, właścicielem itp. tych osób prawnych, lub zbierane przez samą Spółkę na podstawie zgodnych z prawem podstaw. Spółka może uzupełnić dane osobowe przekazane bezpośrednio przez użytkownika danymi osobowymi uzyskanymi z innych źródeł w ramach realizacji umów;

23.4. grupy odbiorców danych: pracownicy Spółki odpowiedzialni za wykonanie umowy, pośrednicy wykorzystywani przez Spółkę, partnerzy (którzy zaprosili/zarejestrowali klienta (osobę, której dane dotyczą) lub osoba, której dane dotyczą, zidentyfikowała się z konkretnym partnerem), instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze i/lub pieniądza elektronicznego, prawnicy, radcy prawni;

23.5. dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej) tylko wtedy, gdy okoliczności zawarcia i/lub wykonania umowy są związane z państwem trzecim. W takim przypadku Spółka podejmie wszelkie kroki przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

24.  Spółka gromadzi dane osobowe w celu korzystania z Witryny:

24.1 W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: Adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, czas trwania wizyty w Witrynie, przeglądane strony, ścieżki przeglądania w Witrynie, informacje o okresach i częstotliwości korzystania z usług oraz wszelkie inne informacje określone w polityce plików cookie Spółki;

23.2 Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w aktywnej bazie danych przez czas trwania umowy, tj. od momentu otrzymania danych do momentu wykonania umowy. Odpowiednio, dane osobowe będą przechowywane w pasywnej bazie danych w określonym celu przez okres 10 (dziesięciu) lat, począwszy od daty wykonania umowy. Po upływie okresu przechowywania przewidzianego w niniejszym punkcie dane osobowe zostaną zniszczone, tj. usunięte z aktywnej bazy danych po zakończeniu umowy i usunięte z pasywnej bazy danych w przypadku danych osobowych starszych niż 10 (dziesięć) lat. Tam, gdzie to możliwe, papierowe lub inne namacalne wersje dokumentów zostaną zniszczone. W przypadku, gdy Spółka zdecyduje się nie zawierać umowy po otrzymaniu danych, dane będą przechowywane w aktywnej bazie danych przez 1 (jeden) rok od momentu ich otrzymania;

24.3 Dostawcy danych: użytkownik odwiedzający Witrynę, publikujący treści, wydarzenia, artykuły, biorący udział w konkursach, publikujący zdjęcia, filmy, nagrania audio, komentarze w sieciach społecznościowych Spółki;

24.4.Grupy odbiorców danych: pracownicy Spółki odpowiedzialni za obsługę informatyczną, dostawcy usług, którzy administrują Witryną;

24.5 Dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej) tylko wtedy, gdy okoliczności zawarcia i/lub wykonania umowy są związane z państwem trzecim. W takim przypadku Spółka podejmie wszelkie kroki przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 

25.  Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu zarządzania wierzytelnościami. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane w celu zarządzania i odzyskiwania długów, zgłaszania roszczeń, żądań, pozwów i innych dokumentów oraz przedkładania dokumentów w celu windykacji.

25.1.     W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bieżącego, dane bankowe, kwota zadłużenia, naliczone odsetki, należne kary, data przekazania do windykacji, kwota umorzonych wierzytelności (części wierzytelności), data umorzenia, dane dotyczące zobowiązań finansowych klienta (liczba, daty, rodzaje obowiązujących umów, limit kredytowy, debet na koncie, wykorzystany kredyt, odsetki, łączne zobowiązania finansowe w miesiącu, należne raty, sposób płatności, wymagalność zobowiązań finansowych, wymagalność zaległości, liczba zaległości, kwoty zaległych płatności, kwoty, liczba zaległych rat, rodzaje odrzuconych wniosków, kwoty odrzuconych wniosków, kwota kredytu, daty udzielenia i spłaty, koszt usług, odsetki).

25.2. Okres przechowywania danych: obowiązuje okres przechowywania danych wynoszący 10 (dziesięć) lat od daty zawarcia umowy/zadłużenia, a w przypadku postępowania sądowego okres przechowywania danych zostanie przedłużony do czasu spłaty zadłużenia oraz na okres 2 (dwóch) lat po spłacie. Okres zatrzymania opiera się na okresach przedawnienia działań prawnych określonych w Kodeksie Cywilnym Republiki Litewskiej;

25.3. grupy odbiorców danych: firmy przetwarzające wspólne pliki danych dłużników, prawnicy, sądy, arbitrzy, inne organy rozstrzygające spory, komornicy, organy ścigania, firmy zarządzające wierzytelnościami i windykacyjne, inne podmioty o uzasadnionych interesach;

25.4. dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej) tylko wtedy, gdy okoliczności zadłużenia są związane z państwem trzecim. W takim przypadku Spółka podejmie wszelkie kroki przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

25.5. Należy pamiętać, że w przypadku zadłużenia i zalegania z płatnościami przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Spółka ma prawo do przekazania dostępnych informacji na temat tożsamości, danych kontaktowych i historii kredytowej, tj. zobowiązań finansowych i majątkowych oraz ich wypełnienia, długów i ich spłaty firmom zarządzającym bazami danych dłużników (na przykład biuro kredytowe UAB Creditinfo Lietuva działające na Litwie. UAB "Creditinfo Lietuva", kod spółki: 111689163, adres: 40A A. Goštauto g., LT-01112 Wilno, Litwa, tel.: 8 5 2394131, strona internetowa: www.manocreditinfo.lt, która przetwarza i udostępnia Dane Osobowe stronom trzecim (instytucjom finansowym, firmom telekomunikacyjnym, dostawcom ubezpieczeń, energii elektrycznej i mediów, firmom handlowym itp.) w celu oceny zdolności kredytowej wierzycieli i zarządzania długiem, aby realizować swoje uzasadnione interesy i cele. Dane dotyczące historii kredytowej są zazwyczaj przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat po wypełnieniu zobowiązań. Dostęp do historii kredytowej można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z biurem kredytowym).

26.  Spółka może przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółki, klientów, osób im towarzyszących i innych osób przybywających do Spółki przed przestępstwami lub innymi naruszeniami ich praw, w celu ochrony mienia Spółki przed nieuprawnionym przywłaszczeniem lub uszkodzeniem przez pracowników lub inne osoby) oraz w celu realizacji wymogów określonych w przepisach prawa - poprzez monitorowanie wizerunku mienia Spółki.

26.1 W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: dane wizerunkowe. Systemy monitoringu wizyjnego nie wykorzystują technologii rozpoznawania i/lub analizy twarzy, a rejestrowane przez nie dane wideo nie są grupowane ani profilowane pod kątem konkretnego podmiotu danych (osoby), ani nie są nagrywane audio;

26.2. Okres przechowywania danych: nagrania wideo będą przechowywane przez 14 (czternaście) dni od momentu nagrania (do zakończenia dochodzenia w przypadku naruszenia). Po upływie tego okresu nowe dane wideo są automatycznie nadpisywane;

26.3. dostawcy danych: osoby wchodzące w obszar nadzoru kamer Spółki;

26.4. grupy odbiorców danych: pracownicy Spółki, treść prawa do monitorowania obrazu i odpowiedzialni pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony (jeśli istnieją). Nagrania wideo mogą być również przekazywane organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze, prokuratorowi lub sądowi w związku ze sprawami administracyjnymi, cywilnymi, karnymi będącymi w ich posiadaniu, jako dowód lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo;

26.5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej).

27.  Spółka może przetwarzać dane kandydatów do pracy w celach związanych z administracją wewnętrzną, a w szczególności w celach związanych z rekrutacją na wolne stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi w Spółce Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.

27.1.     W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie (informacje o placówce edukacyjnej, okresie edukacji, zdobytym wykształceniu i/lub kwalifikacjach), doświadczenie zawodowe (informacje o pracodawcy, okresie zatrudnienia, obowiązkach, odpowiedzialności i/lub osiągnięciach), szczegóły dotyczące dalszego kształcenia (odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty), informacje dotyczące umiejętności językowych, technologii informacyjnej, umiejętności prowadzenia pojazdów, innych kompetencji, dane kontaktowe osób rekomendujących kandydata lub udzielających referencji i/lub treść referencji (jeśli dotyczy). Spółka może również gromadzić inne informacje, takie jak sprawdzanie sieci społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn itp.), ale tylko wtedy, gdy konieczne jest przeglądanie informacji o kandydacie w mediach społecznościowych, na przykład w celu oceny konkretnych kompetencji, umiejętności, techniki w odniesieniu do kandydatów na określone stanowisko;

27.2 Okres przechowywania danych: w przypadku kandydatów, których CV zostały otrzymane, a także referencje od byłych pracodawców (jeśli istnieją), ale którzy nie zostali zatrudnieni, CV i referencje od byłych pracodawców zostaną usunięte i/lub zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że Spółka uzyskała zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych przez dłuższy okres czasu, aby móc zaoferować stanowisko w późniejszym terminie. W takim przypadku dane osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane na serwerze Spółki przez okres maksymalnie 2 (dwóch) lat od daty ich otrzymania. Po upływie tego okresu CV zostaną usunięte ze wszystkich systemów elektronicznych Spółki, a ich papierowe lub inne materialne kopie zostaną zniszczone. W przypadku otrzymania wniosku od kandydata, który złożył CV, o zniszczenie jego CV złożonego w Spółce we wcześniejszym terminie, Specjalista ds. Personelu Spółki musi koordynować realizację takiego wniosku i poinformować o tym adresata w ciągu maksymalnie trzech (3) dni roboczych. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może mieć miejsce, gdy dane osobowe są niezbędne w przypadku sporu/skargi lub z innych powodów przewidzianych przez prawo. Po zatrudnieniu na stanowisko, na które zostało wysłane CV, CV rekrutowanej osoby (wraz z ewentualnymi referencjami od poprzedniego pracodawcy) zostanie dodane do akt osobowych i będzie przechowywane tak długo, jak długo pracownik będzie pracował dla Spółki;

27.3. dostawcy danych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (kandydata do pracy), agencji rekrutacyjnych, portali pośrednictwa pracy, sieci społecznościowych i innych podmiotów świadczących usługi pośrednictwa pracy;

27.4. Grupy odbiorców: dane nie są przekazywane osobom trzecim;

27.5. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej).

28.  Spółka może również, za zgodą Użytkownika, przetwarzać dane w celach marketingu bezpośredniego, w celu przedstawiania ofert, przypomnień o towarach produkowanych lub dystrybuowanych przez Spółkę oraz oferowanych możliwościach współpracy. Udzielając nam prawa do przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, udzielasz nam również zgody na kontaktowanie się z Tobą w tym celu za pomocą środków komunikacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych środków komunikacji (za pomocą sieci społecznościowych lub aplikacji do czatowania, takich jak Viber, Skype, WhatsApp, Signal, Telegram itp.) Jeśli użytkownik został naszym partnerem, możemy również wysyłać mu oferty, informacje o produktach i narzędzia marketingowe, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.  Niezależnie od faktu, że musimy wysyłać użytkownikowi niektóre materiały ze względu na jego status partnera, użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych wiadomości promocyjnych od Spółki. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania określonych wiadomości promocyjnych, uszanujemy jego wolę w najszerszym możliwym zakresie i będziemy nadal egzekwować umowy, które zawarliśmy z użytkownikiem w związku z jego statusem podmiotu stowarzyszonego. Będziemy nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości dotyczące naszych usług. Może być również konieczne, abyśmy gromadzili informacje o użytkowniku w celu prowadzenia dokumentacji, egzekwowania warunków umowy, przeprowadzania analiz lub innych działań wymaganych lub dozwolonych przez prawo.

28.1 W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, wizerunek, nagrania wideo, nagrania audio na stronie internetowej Spółki i/lub konto Spółki w sieciach społecznościowych;

28.2. okres przechowywania danych: 5 (pięć) lat od momentu otrzymania danych lub do dnia złożenia przez Państwa odrębnego oświadczenia o sprzeciwie wobec przetwarzania danych w tym celu. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany, że powyższe dane mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oraz że ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się i odmówić wykorzystania swoich danych osobowych w tym celu, powiadamiając Spółkę na piśmie o swoim sprzeciwie lub odmowie na adres [email protected]. Użytkownik może również powiadomić o rezygnacji w sposób wskazany w komunikatach i/lub ofertach otrzymywanych pocztą elektroniczną (na przykład klikając łącze "anuluj subskrypcję" w biuletynach lub podobnych). Powiadomienie o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail;

28.3. dostawcy danych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

28.4. Grupy odbiorców: dane mogą być przekazywane w tym celu do wyszukiwarek lub systemów sieci społecznościowych (możliwość rezygnacji z przetwarzania jest dostępna na stronach internetowych tych systemów). Dane nie są przekazywane innym osobom;

28.5. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską).

29.  Spółka może gromadzić i przechowywać korespondencję (np. przechowywanie korespondencji) w celu utrzymania i administrowania relacjami z klientami i partnerami, ochrony interesów klienta i Spółki, zapobiegania sporom i gromadzenia dowodów, sprawdzania i zapewniania jakości świadczonych usług:

29.1 W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, adres IP, treść wysłanych wiadomości, otrzymanej korespondencji lub rozmowy, wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać lub ujawnić, informacje o oprogramowaniu użytkownika, wersja systemu operacyjnego;29.2. okres przechowywania danych: 6 (sześć) miesięcy od zakończenia relacji biznesowej. Okresy przechowywania mogą zostać przedłużone o maksymalnie 1 (jeden) rok w przypadku uzasadnionego nakazu właściwego organu lub w przypadku sporu;

29.3. dostawcy danych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

29.4. odbiorcy danych: organy nadzorcze, prawnicy, osoby wykonujące zawody prawnicze, sądy, organy prowadzące postępowania przygotowawcze, inne podmioty mające uzasadniony interes.

29.5 Dane nie są przekazywane do państw trzecich, chyba że komunikacja odbywa się z osobą zamieszkałą w państwie trzecim.

30.  Wszystkie powyższe informacje, które stanowią dane osobowe, nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo lub w celu wykonania umowy, zarządzania długiem i innych celów określonych w Polityce. W niektórych przypadkach Spółka jest zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkownika niezależnym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz Spółki. Spółka może korzystać z usług takich niezależnych dostawców usług, którzy są uznawani za podmioty przetwarzające dane, w celu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności: firm zapewniających centra danych, serwery, hosting, chmurę, administrację Witryną i powiązane usługi, firm świadczących usługi archiwizacji dokumentów, firm świadczących usługi reklamowe, marketingowe, firm opracowujących, dostarczających, utrzymujących i rozwijających oprogramowanie, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie infrastruktury informatycznej, przedsiębiorstw świadczących usługi komunikacyjne, przedsiębiorstw i osób świadczących usługi doradcze, przedsiębiorstw świadczących usługi przeglądania Internetu lub analityki internetowej, przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy (spedytorzy, kurierzy, urzędnicy pocztowi itp.). ) ). Ponadto Spółka może również korzystać z usług innych osób trzecich w celu zapewnienia rozwoju swoich produktów i funkcjonalności Witryny. Dane osobowe, które zostaną przekazane niezależnym dostawcom usług, będą ograniczone do minimum niezbędnego do zapewnienia świadczenia usług stron trzecich. Wszystkie te firmy mają ograniczone możliwości wykorzystywania informacji o użytkowniku; nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż świadczenie usług na rzecz Spółki.

31.  Możemy również ujawniać informacje użytkownika stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, wyroki sądowe, orzeczenia lub nakazy oraz w innych uzasadnionych celach; w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem prawa; w związku ze sprzedażą, przeniesieniem, fuzją, upadłością, restrukturyzacją lub inną reorganizacją firmy; w celu ochrony praw, uzasadnionych interesów lub własności naszej lub stron trzecich; lub w celu ochrony istotnych interesów osobistych.

32.  Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszyscy niezależni usługodawcy, którym przekazywane są dane osobowe użytkownika, przestrzegają instrukcji Spółki dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika. Przekazywanie danych osobowych użytkownika podlega umowom o przetwarzanie danych, umowom lub warunkom, które Spółka zawarła z niezależnymi dostawcami usług. Wszyscy niezależni dostawcy usług - jako podmioty przetwarzające dane - są zobowiązani do zagwarantowania, że będą przetwarzać dane osobowe użytkownika z taką samą starannością i dbałością, jak sama Spółka, i ponoszą odpowiedzialność prawną wobec użytkownika i Spółki za nieprzestrzeganie takich gwarancji. Ci niezależni dostawcy usług są również zobowiązani do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych jak Spółka podczas przetwarzania danych osobowych. Jednak bezpieczeństwo transmisji informacji przez Internet, pocztę elektroniczną lub komunikację mobilną może czasami nie być gwarantowane z przyczyn niezależnych od Spółki, dlatego należy zachować ostrożność przy przekazywaniu informacji poufnych. Zachęcamy do ustawiania złożonych haseł na koncie użytkownika, aby uniemożliwić nam lub komukolwiek innemu uzyskanie dostępu do jakichkolwiek poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować poważną lub nieodwracalną szkodę.

33.  Dane osobowe gromadzone w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi uzasadnionymi celami lub wymogami prawnymi.34.  Przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na wyżej wymienione przesyłanie i otrzymywanie swoich danych za pośrednictwem narzędzia programowego używanego przez Spółkę lub jej wyznaczonego upoważnionego przedstawiciela, a także za pomocą innych środków, oraz innych stron trzecich, z którymi Spółka zawarła umowy o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo i przepisy.

Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich i danych specjalnych:

35.  W celu zakupu towarów produkowanych i dystrybuowanych przez Spółkę lub korzystania z usług Spółki, aby zostać partnerem, osoba niepełnoletnia musi przedstawić pisemną zgodę swojego przedstawiciela (ojca, matki, opiekuna(ów)) na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak Spółka nie planuje samodzielnego gromadzenia danych osobowych osób niepełnoletnich. W tym celu Spółka może poprosić o podanie daty urodzenia lub wieku użytkownika podczas gromadzenia jego danych. Jeśli uważasz, że możemy posiadać informacje o osobie niepełnoletniej, skontaktuj się z nami. Spółka usunie wszelkie informacje uzyskane od osób niepełnoletnich bez zgody przedstawiciela prawnego (chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa).36.  Nie gromadzimy również informacji takich jak poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, pochodzenie rasowe lub etniczne, dane zdrowotne, genetyczne, biometryczne lub dane dotyczące orientacji seksualnej ("Dane specjalne"). Nie przekazuj nam takich danych i skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że możemy przechowywać takie informacje. Mamy prawo do usunięcia wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą stanowić Dane Specjalne.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą:

37.  Spółka jest prawnie zobowiązana do zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są dokładne i aktualne. Uprzejmie prosimy o pomoc Spółce w wypełnianiu tego obowiązku oraz o informowanie nas o wszelkich przewidywalnych zmianach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

38.  Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę:

38.1 Prawo dostępu: użytkownik ma prawo zażądać dostępu do wszelkich danych, które można uznać za jego dane osobowe, w tym na przykład prawo do informacji, czy Spółka przetwarza jego dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i w jakich celach;

38.2 Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo zażądać od Spółki sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uważa, że są one niedokładne lub niekompletne;

38.3 Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo sprzeciwić się odpowiedniemu przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym na przykład przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

38.4 Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub jeśli uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli uważa, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu uniknięcia naruszenia wymogu prawnego;

38.5 Prawo do ograniczenia: użytkownik ma prawo zażądać, aby Spółka skorzystała z jego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

38.6 Prawo do przenoszenia danych: w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane automatycznie za jego zgodą lub na podstawie wzajemnego stosunku umownego, użytkownik może zażądać, aby Spółka przekazała mu takie dane osobowe w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i elektronicznej formie. Ponadto użytkownik może również zażądać przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych. Można to zrobić tylko wtedy, gdy istnieją możliwości techniczne;

38.7 Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

38.8. Prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych: użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od Spółki komunikatów, które zdaniem Spółki mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może również zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się ze Spółką w sposób określony w punkcie 27.2 niniejszej Polityki prywatności;

38.9. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej ocenie i profilowaniu. Jeśli użytkownik zażąda przeglądu decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, Spółka musi przeprowadzić dokładną ocenę wszystkich istotnych danych, w tym informacji dostarczonych przez użytkownika.

39.  W trakcie przetwarzania danych osobowych oraz w celu wykonania umowy zawartej między Spółką a użytkownikiem lub w innych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności mogą wystąpić sytuacje, w których zobowiązania prawne przyjęte przez Spółkę mogą zabraniać ujawniania lub usuwania danych przechowywanych i przetwarzanych przez Spółkę (na przykład w przypadkach przewidzianych przez prawo, w celu zapewnienia zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, naruszeń etyki zawodowej lub zawodowej, a także ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub innych osób). Ponadto takie przepisy ustawowe, wykonawcze lub zasady mogą również uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z innych praw osoby, której dane dotyczą.

40.  W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę lub jeśli użytkownik chciałby po prostu dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych przez Spółkę, może w dowolnym momencie skontaktować się ze Spółką pod adresami i numerami podanymi w punkcie 2 Polityki prywatności.

41.  Użytkownik może złożyć wniosek/skargę o dostęp, sprostowanie lub sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych bezpośrednio do Spółki, tj. wysyłając go do Spółki pocztą na następujący adres: ul. Przerwana 13, 02-484 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. We wniosku/skardze osoba musi wyraźnie podać swoje imię i nazwisko oraz załączyć należycie poświadczoną kopię swojego dokumentu osobistego lub podpisać wniosek podpisem elektronicznym.

42.  Spółka odpowie na wniosek/skargę w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku/skargi. W wyjątkowych przypadkach, wymagających dodatkowego czasu, Spółka ma prawo przedłużyć termin dostarczenia żądanych danych/odpowiedzi na skargę lub spełnienia innych wymagań określonych we wniosku/skardze, po uprzednim powiadomieniu użytkownika.

43.  Jeśli wniosek/skarga użytkownika jest prawnie uzasadniona, Spółka zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika po rozpatrzeniu wniosku/skargi, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Miejsce przetwarzania danych:

45.  Spółka przechowuje i przetwarza dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Może zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych użytkownika do miejsca docelowego poza Unią Europejską (na przykład do Norwegii) i przechowywania ich tam. Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez podmioty przetwarzające działające poza Unią Europejską. Przekazując Spółce swoje dane osobowe lub wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych (w tym przechowywanie i przekazywanie danych) poza Unią Europejską w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

46.  Spółka może przekazywać dane osobowe użytkownika poza Unię Europejską zgodnie z:

46.1. decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony;

46.2. standardowe warunki ochrony danych ustanowione przez Komisję Europejską;

46.3. standardowe warunki ochrony danych opracowane przez organ odpowiedzialny za ochronę      danych osobowych;

46.4. wykorzystanie innych dostępnych zabezpieczeń i odstępstw, jeśli są one dostępne na mocy      obowiązującego prawa.

47.  Podobnie jak w przypadku wszystkich danych osobowych, użytkownik może zażądać od Spółki szczegółowych informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wykonując swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik może to zrobić, kontaktując się ze Spółką na dane kontaktowe określone w sekcji 2 Polityki prywatności.

Witryny internetowe osób trzecich:

48.  Nasi partnerzy biznesowi są starannie dobierani i wymagamy od nich podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia poufności i ochrony danych osobowych.

49.  Niezależnie od środków podjętych w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony.

50.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie prywatności użytkownika w witrynach internetowych osób trzecich, nawet jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryn internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy zamieszczonych w Witrynie. Spółka zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która nie jest własnością Spółki. Spółka może zbierać dane od osób trzecich w celu poprawy świadczonych przez nas usług. Na przykład korzystamy z usługi Google Analytics, która zawiera pliki cookie i inne technologie śledzenia, które gromadzą dane umożliwiające nam ulepszanie naszych produktów i usług. Pozwala nam to monitorować i analizować ruch internetowy oraz zachowanie użytkowników. "Google Analytics" to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC ("Google"). "Google wykorzystuje zebrane dane do monitorowania i analizowania zachowań osób odwiedzających witrynę, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie i udostępniania ich innym usługom Google. "Google" może wykorzystywać zebrane dane do personalizowania i dostosowywania reklam w swojej sieci reklamowej. Dane osobowe gromadzone przez Google: pliki cookie i dane dotyczące korzystania z witryny. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Postanowienia końcowe:

51.  Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Polityki prywatności będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub, w przypadku ich braku, zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo.

52.  Polityka Prywatności może być w przyszłości zmieniana i aktualizowana (np. w przypadku zmian aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, specyfiki działalności Spółki, zakresu przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania itp.) Zachęcamy zatem do jej okresowego przeglądania i zapoznawania się z nią. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej. Jeśli użytkownik uzyska dostęp lub skorzysta z naszych treści i/lub usług po wprowadzeniu zmian, Spółka uzna, że użytkownik akceptuje zmienione przepisy.