Menu
Konto
Szukaj

Zasady kupowania i sprzedawania towarów w sklepie internetowym Aromatic •89•

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Zakupu Towarów podlega akceptacji przez Klienta (tj. wyrażenia przez Klienta, Kupującego, Sprzedawcę, Klienta i/lub Kupującego zgody na Warunki Sprzedaży Towarów (poprzez zapoznanie się z Regulaminem i zaznaczenie pola przy linku "Zgadzam się na Aromatic •89• Warunki Sprzedaży Towarów"), będący dokumentem prawnym wiążącym strony, który jest uważany za część składową Warunków Sprzedaży Towarów, który określa prawa i obowiązki Klienta i / lub Kupującego i Sprzedawcy, warunki i procedurę zakupu Towarów i zapłaty za nie, warunki i procedury dostawy Towarów i procedury zwrotu Towarów, odpowiedzialność stron i wszelkie inne postanowienia związane z zakupem i sprzedażą Towarów na Stronie. Terminy i wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Zakupu Towarów mają znaczenie określone w Warunkach Witryny.

1.2 Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wyboru i zamówienia (poprzez złożenie zamówienia na Towary), jak również zawarcia Umowy zakupu Towarów na Stronie Internetowej, która jest dostępna 7 (siedem) dni w tygodniu.

1.3 Prawo do zakupu Towarów na Stronie Internetowej jest:

1.3.1. pełnosprawne osoby fizyczne, tj. osoby, które osiągnęły pełnoletność i których zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa;

1.3.2. małoletni w wieku od czternastu do osiemnastu lat, wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że są samodzielni lub emancypowani;

1.3.3. osoby prawne reprezentowane przez osobę działającą zgodnie z dokumentami założycielskimi tej osoby prawnej;

1.3.4. upoważnieni przedstawiciele którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, którzy przedstawili dokument poświadczający ich prawo do działania w imieniu takiej osoby fizycznej lub prawnej (pełnomocnictwo, prokura itp.). 

2. Zamawianie towarów

2.1 Klient może zamówić Towary na Stronie Internetowej na dwa sposoby:

2.1.1. rejestrując się na Stronie Internetowej (zakładając Konto) i logując się na Konto poprzez podanie adresu e-mail i hasła;

2.1.2. bez rejestracji Konta w Serwisie Internetowym (jako Gość), ale poprzez podanie Danych Osobowych w formularzu potwierdzenia zamówienia zgodnie z narzędziami Serwisu Internetowego.

2.2. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym (założenie Konta) i zalogowanie się na Konto poprzez podanie adresu e-mail i hasła; albo poprzez brak rejestracji w Serwisie Internetowym (jako Gość), ale poprzez podanie Danych Osobowych w formularzu potwierdzenia zamówienia zgodnie z narzędziami Serwisu Internetowego. W sposób przewidziany w punktach Regulaminu Zakupu i Sprzedaży Towarów wskaże w odpowiednich polach Strony Internetowej swoje Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia Towaru, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. Składając zamówienie na Towary i wyrażając zgodę na "Zgadzam się z Regulaminem Zakupów Aromatic •89•" (lub podobne odniesienie wyrażające wolę Klienta), Klient bezwarunkowo potwierdza, że jest uprawniony do zakupu Towarów na Stronie Internetowej i zawarcia Umowy na ich zakup.

2.3 We wszystkich przypadkach, przed potwierdzeniem zamówienia na Towary zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej sekcji Regulaminu, Klient musi zapoznać się i zaakceptować wersję dokumentów Regulaminu obowiązującą w momencie składania zamówienia. Kupujący potwierdza zapoznanie się i akceptację dokumentów Regulaminu w sposób i na warunkach określonych w regulaminie Serwisu. Zamówienie na Towary może zostać złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący zapoznał się i zaakceptował Regulamin. We wszystkich innych przypadkach, w których Kupujący nie zgadza się z Regulaminem lub jakąkolwiek jego częścią, Kupujący nie będzie uprawniony do zamawiania Towarów na Stronie Internetowej.

2.4 W celu zawarcia Umowy zakupu Towarów, Klient powinien wykonać czynności techniczne określone na Stronie Internetowej oraz, korzystając z powiadomień i/lub linków zamieszczonych na Stronie Internetowej, złożyć zamówienie na Towary u Sprzedawcy:

2.4.1. wybrać jeden lub więcej Towarów oferowanych na Stronie Internetowej i po określeniu szczegółów każdego Towaru, który ma zostać zakupiony (liczba sztuk itp.) i kliknięciu linku "Dodaj do koszyka" na Stronie Internetowej, dodać je do Koszyka;

2.4.2. po skompletowaniu koszyka, tj. po wybraniu wszystkich Towarów, które mają zostać zakupione, kliknąć na ikonę Strony Internetowej z symbolem koszyka (z napisem "Koszyk"), co spowoduje przekierowanie Klienta do innego okna na Stronie Internetowej, w którym będzie mógł zobaczyć swoje wybory (szczegóły zamówienia). Po kliknięciu przez Klienta na ikonę oznaczoną "Płatność", Klient zostanie przekierowany do innego okna na Stronie Internetowej, w którym będzie mógł potwierdzić zamówienie Towarów złożone u Sprzedawcy poprzez zalogowanie się na Konto/założenie Konta (jeśli nie zostało to wcześniej zrobione) lub poprzez wybranie opcji zakupów jako Gość i kontynuowanie wprowadzania danych wymaganych przez Stronę Internetową (adres dostawy, sposób płatności i inne informacje wymagane przez Stronę Internetową).

2.5 Klient potwierdza zamówienie Towarów poprzez kliknięcie ikony oznaczonej "Złóż zamówienie". Do tego momentu Klient ma prawo modyfikować Zamówienie Towarów poprzez zmianę wybranych Towarów i/lub danych Towarów, danych dostawy i sposobu płatności za Towary.

2.6 Po dokonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w pkt 2.4 Regulaminu Zakupu Towarów i potwierdzeniu zamówienia Towarów w trybie określonym w pkt 2.5 powyżej, wola Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy zakupu Towarów na Stronie Internetowej zostaje wyrażona zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.7 Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia Towaru złożonego przez Klienta, Sprzedawca wyśle na podany przez Klienta adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail o temacie "Potwierdzenie nowego zamówienia", zawierającą wszystkie istotne szczegóły zamówienia Towaru.

2.8 Po otrzymaniu zamówienia na Towary złożonego przez Klienta do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi, czy Towary określone w zamówieniu znajdują się w magazynie Sprzedawcy (pod względem ich rodzaju, ilości itp.). Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Klientowi (Kupującemu) całości lub części zamówionych Towarów w trybie określonym w niniejszym Regulaminie i/lub Regulaminie, Klient zostanie poinformowany o odpowiednim statusie zamówienia Towarów i podejmie decyzję o jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia Towarów). W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub anulowania zamówienia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia przez Klienta potwierdzonego Zamówienia Towaru (w przypadku potwierdzenia otrzymania Zamówienia Towaru złożonego przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w pkt. 2.7) do anulowania takiego zamówienia, w tym w okolicznościach określonych w punkcie 2.11 poniżej ((Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Klienta o statusie zamówienia).

2.9 Po przeczytaniu, zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na związanie się Warunkami, Klient potwierdza, że nie ma nic przeciwko temu, aby Warunki nie były udostępniane Klientowi oddzielnie na piśmie (w formie papierowej), chyba że strony uzgodniły inaczej. W każdym przypadku Kupujący może, w celu zapoznania się, pobrania i/lub wydrukowania Regulaminu, pobrać go ze Strony Internetowej lub skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

2.10 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego korzystania z Konta przez osoby trzecie. W przypadku, gdy jakakolwiek inna osoba uzyska dostęp do Konta i złoży zamówienie na Towary z wykorzystaniem Konta bez zachowania wymogów Regulaminu, Towary takie uznaje się za zamówione i/lub zakupione przez Kupującego.

2.11 Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji wyłącznie tych potwierdzonych zamówień na Towary, w których prawidłowo i dokładnie podano szczegóły zamówienia na Towary oraz inne dane niezbędne do zakupu i/lub dostawy Towarów (w tym adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, adres, numer telefonu, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail i inne dane niezbędne do dostawy Towarów). Jeżeli Sprzedawca nie wykryje żadnych oznak oszustwa ze strony Klienta (w tym naruszenia bezpieczeństwa Strony Internetowej, niewłaściwego korzystania z systemu Strony Internetowej, korzystania z loginu i hasła innego Klienta lub podszywania się pod inną osobę).

2.12. Akceptując niniejsze Warunki Sprzedaży i Zakupu Towarów, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych określonych w punkcie 2.2 na stronie internetowej w celu sprzedaży Towarów i Usług (e-commerce) oraz w celach marketingu bezpośredniego. Sprzedawca potwierdza, że Dane Osobowe podane przez Kupującego w związku z zamówieniem Towarów i zawarciem Umowy będą wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji transakcji sprzedaży i zakupu Towarów na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

2.13. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celu sprzedaży Towarów i usług na Stronie Internetowej Sprzedawcy (e-commerce), Klient wyraża również zgodę na wysyłanie wiadomości informacyjnych na podany przez niego adres e-mail i numer telefonu, które są niezbędne do realizacji zamówienia Towarów.

3. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży

3.1 Wystawienie Towaru na sprzedaż na Stronie Internetowej nie powoduje powstania żadnych zobowiązań po stronie Sprzedającego. Umowę sprzedaży Towarów uznaje się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym od momentu otrzymania przez Kupującego automatycznie wygenerowanej przez Sprzedającego wiadomości elektronicznej zatytułowanej "Potwierdzenie nowego zamówienia" (lub podobnej wiadomości) i pozostaje ona w mocy do czasu pełnego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Możliwość odstąpienia od Umowy przez Kupującego została określona w punkcie 8 niniejszych Warunków Sprzedaży Towarów.

3.2 Wraz z zamówieniem Towarów złożonym przez Kupującego na Stronie Internetowej, niniejsze Warunki Sprzedaży Towarów oraz pozostałe Warunki stają się Umową pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, która stanowi wiążący dokument prawny dla obu stron Umowy.

4. Prawa i obowiązki Kupującego

4.1 Kupujący jest uprawniony do zakupu Towarów na Stronie Internetowej zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży Towarów.

4.2 Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z procedurą określoną w punkcie 8 niniejszych Warunków Sprzedaży Towarów.

4.3 Po utworzeniu Konta w Serwisie, Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku utraty danych do logowania, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

4.4 Kupujący, korzystając z Witryny, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków sprzedaży i zakupu towarów, Regulaminu, innych warunków wyraźnie określonych w Witrynie oraz do nienaruszania ustawodawstwa Republiki Litewskiej.

5. Obowiązki Sprzedającego

5.1 Sprzedający zobowiązuje się umożliwić Kupującemu korzystanie z usług świadczonych przez Stronę internetową na warunkach określonych w niniejszych Warunkach sprzedaży towarów i na Stronie internetowej.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Klienta do prywatności w odniesieniu do należących do niego Danych Osobowych, tj. do przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Klienta wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie i ustawodawstwie Republiki Litewskiej.

5.3 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zamówione przez Klienta na adres wskazany przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 7 Warunków sprzedaży i zakupu towarów. 

6. Cena Towarów, procedura i warunki płatności

6.1 Ceny Towarów na Stronie Internetowej i w zamówieniu na Towary są podane w euro i zawierają podatki, w tym podatek VAT i inne podatki (jeśli mają zastosowanie). Sprzedający oferuje zakup Towarów na Stronie Internetowej z dostawą na terytorium Republiki Litewskiej i poza nią. Jeśli Towary zostaną dostarczone poza Republikę Litewską i/lub Unię Europejską, Kupujący będzie odpowiedzialny za zapłatę wszelkich podatków związanych z Towarami, w tym między innymi wszelkich podatków importowych, celnych, VAT i innych podatków, jeśli mają zastosowanie.

6.2 Koszt usług osób trzecich (jeśli dotyczy) nie będzie wliczony w cenę Towarów, chyba że wyraźnie stwierdzono i ogłoszono na Stronie internetowej, że pod pewnymi warunkami dostawa Towarów jest bezpłatna. Obowiązujące koszty dostawy Towarów zostaną określone i udostępnione Kupującemu w momencie składania zamówienia na Towary.

6.3 Do Towarów mogą być stosowane rabaty, które nie kumulują się, chyba że zasady danego rabatu lub promocji stanowią inaczej i jest to wyraźnie określone i opublikowane na Stronie Internetowej i/lub w jakimkolwiek innym dokumencie Warunków.

6.4 Sprzedający jest uprawniony do zmiany ceny Towarów wyświetlanej na Stronie Internetowej po złożeniu zamówienia przez Kupującego w przypadku błędów technicznych w systemie informacyjnym Strony Internetowej. W powyższych okolicznościach Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zmianie ceny Towarów i skoordynuje z Kupującym dalszą realizację zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zmianę ceny Towarów określoną w niniejszym punkcie, zamówienie Kupującego zostanie anulowane, a jeżeli Kupujący zapłacił już Sprzedającemu cenę Towarów i/lub koszty dostawy, wszystkie kwoty zapłacone przez Kupującego zostaną mu zwrócone.

6.5 Kupujący, według własnego wyboru, zapłaci za Towary i dostawę Towarów (jeśli opłaty za dostawę są stosowane i obliczane oddzielnie od ceny Towarów) w jeden z następujących sposobów:

6.5.1. w drodze przedpłaty za Towary (tj. przed dostawą i przekazaniem Towarów Kupującemu) przy użyciu usługi płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu partnera płatniczego opay.lt, obsługiwanego przez OPAY solutions, UAB, lub innych systemów zatwierdzonych przez Sprzedającego i opublikowanych na Stronie Internetowej.
Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić za Towary w sposób określony w niniejszym punkcie, należy pamiętać, że w takim przypadku mogą mieć zastosowanie zasady korzystania ze strony internetowej i przetwarzania danych osobowych określone na odpowiedniej stronie internetowej, na którą użytkownik zostanie przekierowany;

6.5.2. płatność zwykłym przelewem bankowym na jeden z rachunków bankowych Sprzedającego.

6.6 Płacąc za Towary metodą płatności określoną w punktach 6.5.1 i 6.5.3 powyżej, Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towary niezwłocznie. Dopiero po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia zapłaty za Towary rozpocznie się wysyłka Towarów i rozpocznie się bieg terminu dostawy Towarów określonego w punkcie 7.2 niniejszych Warunków Sprzedaży i Zakupu. Brak zapłaty przez Kupującego za Towary będzie uważany za odstąpienie od Umowy przez Kupującego, a Sprzedający nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec Kupującego wynikających z niniejszej Umowy. W związku z tym Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeżeli Kupujący, po wybraniu metody płatności przewidzianej w punktach 6.5.1 i 6.5.2 Warunków Sprzedaży i Zakupu, nie zapłaci za Towary w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od złożenia zamówienia na Towary na Stronie Internetowej.

6.7 W każdym przypadku złożenia zamówienia na Towary, zawierając Umowę, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie elektronicznej faktury VAT zawierającej szczegóły zakupu na adres e-mail podany w momencie zakupu. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną w dni robocze. Należy pamiętać, że jeśli Kupujący jest płatnikiem podatku VAT, w polu "KOD VAT" należy wpisać numer identyfikacyjny VAT Kupującego. 

7. Dostawa towarów

7.1 Towary zostaną dostarczone na adres dostawy wskazany przez Kupującego, albo kurierem, albo do samoobsługowego terminala paczkowego udostępnionego przez Sprzedającego, w którym to przypadku Kupujący samodzielnie odbierze Towary. W tym celu Kupujący zobowiązuje się wybrać i określić dokładny sposób odbioru (dostawy) Towarów oraz adres dostawy Towarów (w przypadku dostawy kurierem) w momencie składania zamówienia na Towary. Obowiązujące opłaty za dostawę (jeśli mają zastosowanie i/lub obowiązują w zależności od metody dostawy wybranej przez Kupującego) zostaną określone i udostępnione Kupującemu na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia na Towary.

7.2 O ile nie określono inaczej na Stronie Internetowej i/lub w potwierdzeniu zamówienia Towarów przez Sprzedającego (punkt 3.1 niniejszych Warunków), Towary będą gotowe do dostawy i/lub dostarczone Kupującemu w terminie od 1 do 10 dni roboczych od daty wystąpienia okoliczności omówionych w punkcie 6.6 niniejszych Warunków. Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych okolicznościach (w tym w przypadku, gdy magazyn Sprzedającego nie posiada wymaganych towarów) dostawa Towarów może zostać opóźniona. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia innego terminu dostawy odpowiedniego dla Kupującego lub anulowania zamówienia na Towary, jeśli Kupujący wyrazi takie życzenie. W każdym przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary Kupującemu nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty zawarcia Umowy.

7.3. jeżeli Kupujący wybierze dostawę Towarów w momencie składania (formowania) Zamówienia:

7.3.1. Kurierem, Kupujący skontaktuje się z Kupującym i uzgodni szczegóły dostawy przed dostarczeniem Towarów do Kupującego;

7.3.2. do samoobsługowego terminala paczkowego lub punktu odbioru. Użytkownik będzie mógł odebrać Towary z samoobsługowego terminala paczkowego i punktów odbioru w dogodnym dla siebie terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych po powiadomieniu go przez Spółkę o możliwości odbioru Towarów. Użytkownik zostanie powiadomiony SMS-em i/lub e-mailem o dostarczeniu przesyłki.

7.3.3. punkt odbioru Sprzedającego - sklep/punkt odbioru Aromatic •89• pod adresem Akmenų g. 12, Klaipėda, LT-92347.

7.4 Jeśli Towary nie zostaną odebrane przez Kupującego w terminie określonym w punkcie 7.3.2 powyżej i/lub Kupujący nie poinformuje nas i nie uzgodni z nami późniejszego odbioru Towarów lub innych warunków odbioru Towarów (tj. nie wykona innych czynności niezbędnych do przyjęcia Towarów), uznaje się, że Kupujący odstąpił od Umowy, a Sprzedający nie będzie miał wobec Kupującego żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem zwrotu wszystkich kwot już zapłaconych Sprzedającemu przez Kupującego, tj. ceny Towarów.

7.5 Jeżeli Towary zostaną dostarczone Kupującemu, Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru Towarów, chyba że Kupujący wskaże inną osobę do odbioru Towarów w sekcji "Uwagi i informacje dodatkowe" Formularza Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie samodzielnie odebrać Towaru, w tym w przypadku, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba nie jest dostępna pod adresem dostawy wskazanym w zamówieniu Towaru, osoba upoważniona przez Sprzedającego ("Kurier") będzie uprawniona do dostarczenia Towaru innej pełnoletniej osobie pod adresem dostawy, która dostarczyła potwierdzenie zapłaty za Towar lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub uprawnienie do odbioru dostarczanych rzeczy. W takim przypadku Kupujący nie będzie uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu dostarczenia Towarów niewłaściwej osobie. Jeżeli Kupującego nie można zastać pod adresem dostawy podanym przez Kupującego, Kurier podejmie próbę dostarczenia zamówionych Towarów jeszcze 2 razy.

7.6 We wszystkich przypadkach Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy, jeżeli Towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub nie zostaną dostarczone na czas z winy Kupującego lub z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą Kupującego i/lub z powodu okoliczności Siły Wyższej.

7.7 Jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionych Towarów z powodu ważnych okoliczności określonych w niniejszych Warunkach (i jeśli nie jest możliwe zaoferowanie analogicznych lub, w miarę możliwości, podobnych Towarów), Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych zapłacone środki pieniężne, pod warunkiem, że płatność została dokonana zgodnie z punktem 6.5.1 Warunków.

7.8 Towary uznaje się za należycie dostarczone (przekazane) Kupującemu, gdy zostanie podpisany dokument potwierdzający przekazanie - przyjęcie (dostawę i/lub odbiór) Towarów (np. dowód dostawy, faktura itp., dostarczone przez osobę trzecią świadczącą usługi dostawy (Kurier)). Kupujący potwierdza, że jest świadomy faktu, że ryzyko przypadkowej utraty i/lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania dokumentu potwierdzającego przekazanie/przyjęcie/dostawę/odbiór.

7.9 Towary zostaną sprawdzone pod względem ilości i opakowania w momencie przekazania Towarów Kupującemu. W przypadku jakichkolwiek braków w ilości Towarów lub uszkodzenia Towarów i/lub opakowania Towarów w momencie dostawy Towarów, należy wskazać takie braki w dokumencie potwierdzającym dostawę Towarów (jak omówiono w punkcie 7.8 niniejszej sekcji) i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego na piśmie na Stronie Internetowej lub na dane kontaktowe określone w Warunkach, jak omówiono w punkcie 7.10 Warunków Sprzedaży Towarów. W takim przypadku wszelkie nieprawidłowości spowodowane przez Sprzedającego zostaną usunięte zgodnie z procedurami i warunkami uzgodnionymi między Kupującym a Sprzedającym. Następnie nie będą uznawane żadne roszczenia dotyczące ilości i/lub opakowania dostarczonych Towarów.

7.10 Kupujący musi poinformować Sprzedającego na piśmie o wszelkich oczywistych wadach jakościowych Towarów (uszkodzenie opakowania, rozbieżności ilościowe itp.) niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia od daty dostawy Towarów do Kupującego (w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, Kupujący nie będzie uprawniony do zgłaszania Sprzedającemu jakichkolwiek roszczeń z tytułu oczywistych wad dostarczonych mu Towarów). W takich przypadkach zastosowanie ma punkt 9.1 niniejszej części Warunków Sprzedaży i Zakupu Towarów. Należy pamiętać, że powyższa klauzula nie ma zastosowania w przypadkach, w których na Stronie Internetowej wyraźnie wskazano, że Towary są sprzedawane z uszkodzonym opakowaniem, a w konsekwencji Towary są sprzedawane po niższej cenie. Uznaje się, że zamawiając takie Towary, Kupujący wyraził zgodę na zakup Towarów w okolicznościach określonych powyżej i nie będzie miał w przyszłości żadnych roszczeń ani żądań wobec Sprzedającego w związku z jakimikolwiek uszkodzeniami lub wadami opakowania Towarów.

8. Anulowanie, zwrot i wymiana Towarów

8.1 Wady sprzedanych Towarów zostaną usunięte, a wadliwe Towary zostaną wymienione, zwrócone i/lub wycofane z Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami określonymi w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Zakupu Towarów.

8.2 Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedającego na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostawy Towarów. W przypadku, gdy Umowa obejmuje i została zawarta na zakup kilku Towarów, które są dostarczane Użytkownikowi oddzielnie, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia przekazania (dostarczenia) ostatniego Towaru objętego Umową.

8.3 W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik składa Sprzedającemu nieodpłatne żądanie zwrotu Towaru (Użytkownik może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Sprzedaży i Zakupu Towarów; skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe) oraz załącza dokument potwierdzający nabycie Towaru od Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Kupującego będącego Konsumentem powinno zostać przesłane Sprzedającemu zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży i Zakupu Towarów.W przypadku chęci poinformowania nas o naruszeniu niniejszych Warunków Sprzedaży i Zakupu Towarów, w przypadku jakichkolwiek pytań, reklamacji lub w przypadku potrzeby uzyskania naszej pomocy w interpretacji lub stosowaniu Warunków Sprzedaży i Zakupu Towarów, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]. Odpowiemy na pisemne zapytania w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zapytania. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z danych kontaktowych określonych w punkcie 12.5 lub korzystając z funkcji udostępnionych w Witrynie, klikając odpowiedni przycisk dotyczący zwrotu Towarów i wykonując inne czynności wymagane przez Witrynę.

8.4 Po złożeniu Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany do zwrotu Towarów Sprzedającemu (jeśli Towary zostały już przekazane Sprzedającemu) na własny koszt, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył Sprzedającemu stosowne oświadczenie, wysyłając je (korzystając z usług kurierskich) na adres UAB "OLD LT", Akmenų g. 12, Klaipėda, LT-92347.

8.5 Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem, w tym ceny dostawy Towarów, jeśli dotyczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany na Stronie Internetowej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonaną przez niego płatność przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji płatniczej, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę. Sprzedający nie może zwrócić Kupującemu kwot zapłaconych przez Kupującego (ceny Towarów i/lub kosztów dostawy) do czasu zwrotu Towarów do Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Kupującego pisemnego dowodu, że Towary zostały wysłane do Sprzedającego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

8.6 W przypadku zwrotu Towarów przez Kupującego zastosowanie mają następujące warunki:

8.6.1. zwracane Towary muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie (niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku zwrotów Towarów niskiej jakości);

8.6.2. Towary muszą być nieuszkodzone przez Kupującego;

8.6.3. Towary muszą być nieużywane i nie mogą utracić wyglądu nadającego się do sprzedaży (niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku zwrotu Towarów niskiej jakości);

8.6.4. zwracane Towary muszą być w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane przez Kupującego;

8.6.5. dostarczony został dokument zakupu Towarów;

8.6.6. towary, które nie zostały zakupione od Sprzedającego lub które zostały celowo lub niedbale uszkodzone (dotknięte chemikaliami, otwartym ogniem, wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami itp.) lub jeśli zasady użytkowania lub przechowywania Towarów zostały naruszone, lub jeśli Towary zostały użyte w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym lub niewłaściwym celu, nie podlegają zwrotowi.

8.7 Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwrotu Towarów przez Kupującego, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu określonej w niniejszym punkcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wartość Towarów zmniejszoną w wyniku działań/czynników/okoliczności, które nie były konieczne do określenia charakteru, cech, kompletności Towarów.

8.8.Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo do wymiany Towarów w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Towarów na podobne Towary o innym rozmiarze, kształcie, kolorze, modelu lub kompletności, z wyjątkiem Towarów, o których mowa w punkcie 8.12 niniejszego paragrafu. Jeżeli w wyniku wymiany Towarów powstanie różnica w cenie, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu zgodnie z przeliczonymi cenami Towarów. Żądanie Kupującego dotyczące wymiany Towarów zostanie uwzględnione, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki określone w punkcie 8.6 niniejszego paragrafu i nie wystąpią inne okoliczności przewidziane w Warunkach. Aby skorzystać z tego prawa, Kupujący musi dostarczyć Sprzedającemu Towary w sposób określony w punkcie 8.4 niniejszego paragrafu oraz dostarczyć oryginalne dokumenty zakupu Towarów.

8.9 Jeżeli Sprzedający nie posiada Towarów nadających się do wymiany, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego, a Kupujący będzie miał prawo zwrócić Towary Sprzedającemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty stosownego powiadomienia. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia dotyczące zwrotu Towarów wysokiej jakości omówione powyżej.

8.10. W przypadku zwrotu Towarów zgodnie z procedurą określoną w punktach 8.1 do 8.7 niniejszego paragrafu Warunków Sprzedającego lub wymiany Towarów na inne zgodnie z postanowieniami punktu 8.8 Warunków Sprzedającego, Kupujący ponosi pełne koszty zwrotu Towarów. W przypadku, gdy Towary zostaną zwrócone Sprzedającemu w złej jakości, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty zwrotu Towarów.

8.11 Jeżeli zwrócone Towary są wadliwe i mogą zostać zwrócone zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie Regulaminu sprzedaży i zakupu towarów, Kupujący, który jest Konsumentem, musi na własny koszt, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym przekazał Sprzedającemu odpowiednie zawiadomienie, zwrócić Towary (jeśli Towary zostały już dostarczone Sprzedającemu) Sprzedającemu, wysyłając Towary na następujący adres: UAB "OLD LT", Akmenų g. 12, Klaipėda, LT-92347. 8.4 w sposób określony w punkcie 8.4 (oznaczonym jako "Zwrot wadliwych towarów"). Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu otrzymanym w momencie dostawy Towaru oraz opisem zaobserwowanych wad, a także na żądanie (można również skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy (z informacją o wadach Towaru), który jest dołączony do Regulaminu zakupu Towarów jako załącznik nr 1).

8.12. Informujemy, że w przypadku, gdy Towar zakupiony na podstawie Umowy zostanie zakwalifikowany jako towar, który po dostarczeniu został rozpakowany i który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6.228(10)(2)(5) Kodeksu cywilnego Żądanie Kupującego, będącego Konsumentem, dotyczące wymiany zakupionych Towarów o odpowiedniej jakości na podobne Towary lub zwrotu zapłaconych pieniędzy, z powodów, o których mowa w art. 6.362 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, może zostać spełnione wyłącznie za odrębną zgodą Sprzedającego.

9. Gwarancja jakości Towarów

9.1 Towary podlegają gwarancji jakości i (lub) przydatności do użytku udzielonej przez ich producenta, której konkretny okres (czas trwania) i (lub) inne warunki, w tym warunki wyłączenia gwarancji, zostaną określone na opakowaniu takich Towarów i/lub w książeczkach gwarancyjnych dostarczonych wraz z Towarami. Jeśli niektóre rodzaje Towarów nie są objęte gwarancją jakości producenta, takie Towary podlegają dwuletniej gwarancji ustawowej i gwarancji handlowej producenta, co nie ogranicza ani nie ogranicza praw Kupujących wynikających z Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej w przypadku zakupu produktu o wadliwej jakości.

9.2 Kupujący, po zakupie Towarów o niezadowalającej jakości, ma prawo, według własnego uznania:

9.2.1. zażądać od Sprzedającego bezpłatnego usunięcia wad Towarów; lub

9.2.2. zażądać od Sprzedającego bezpłatnej wymiany wadliwych Towarów na Towary o odpowiedniej jakości; lub

9.2.3. zażądać od Sprzedającego odpowiedniego obniżenia ceny Towarów; lub

9.2.4. jednostronnie rozwiązać Umowę i zażądać zwrotu ceny zapłaconej za Towary.

9.3 Kupujący rozumie, że kolor, kształt i/lub inne parametry Towarów wyświetlane na Stronie Internetowej mogą nie odpowiadać rzeczywistemu kształtowi, kolorowi i/lub innym parametrom Towarów ze względu na charakterystykę techniczną urządzenia używanego przez Kupującego. W związku z tym, w przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, porad lub instrukcji dotyczących naszych Towarów, prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedającym pod adresem [email protected].

10. Środki marketingowe stosowane przez Sprzedawcę

10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania i/lub wycofywania ofert, promocji lub zmian cen Towarów publikowanych na Stronie Internetowej lub jakichkolwiek materiałów lub treści na Stronie Internetowej, w dowolnym czasie, bez uszczerbku dla praw Klienta, w tym warunków Umowy zawartej przed taką zmianą.

11. Wymiana informacji

11.1 Sprzedawca będzie wysyłać Klientowi wszelkie powiadomienia zgodnie z procedurą określoną w punkcie 2.2 Warunków Sprzedaży Towarów na adres e-mail podany przez Klienta.

11.2 Klient będzie przesyłać Sprzedawcy wszelkie zawiadomienia i pytania na dane kontaktowe określone w punkcie 12.5 niniejszych Warunków Sprzedaży i Zakupu.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Niniejsze Warunki Sprzedaży i Zakupu Towarów stanowią integralną i nierozerwalną część Regulaminu. Kwestie związane z zakupem Towarów na Stronie Internetowej oraz korzystaniem ze Strony Internetowej, które nie zostały uregulowane w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Zakupu, regulują Warunki Korzystania ze Strony Internetowej i/lub inne dokumenty Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy innymi dokumentami stanowiącymi Regulamin a niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają Warunki.

12.2 Kupujący i Sprzedający uzgadniają, że wszelkie spory, roszczenia i/lub nieporozumienia powstałe w związku z Umową lub wynikające z jej wykonania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku, gdy porozumienie nie może zostać osiągnięte w drodze negocjacji, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej, jak określono w Procedurze Korzystania ze Strony Internetowej.

12.3 W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z odpowiedzią Sprzedającego na pisemną skargę Kupującego, Kupujący może złożyć wniosek/skargę dotyczącą towarów zakupionych w aromatic89.pl do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta (Vilniaus g. 25, 01402 Wilno, e-mail: [email protected], tel. 8 5 262 67 51, fax. (8 5) 279 1466, na stronie internetowej www.vvtat.lt (a także jednostki terytorialne Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta w okręgach) - lub wypełniając formularz wniosku na platformie EGS https://ec.europa.eu/odr/.

12.4 Sprzedający ma prawo do zmiany, modyfikacji lub uzupełnienia Warunków Sprzedaży i Zakupu Towarów w sposób przewidziany w Regulaminie Serwisu, w związku z czym w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na Towar zastosowanie mają Warunki Sprzedaży i Zakupu Towarów obowiązujące w chwili złożenia zamówienia na Towar. W każdym przypadku Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z Warunkami Sprzedaży Towarów w momencie składania każdego zamówienia na Towary poprzez zaznaczenie linku wskazującego, że zapoznał się z Regulaminem. W ten sposób Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z aktualną wersją Warunków Sprzedaży i Zakupu, obowiązującą na Stronie Internetowej w momencie zamawiania Produktów.

12.5 Jeśli Użytkownik chce poinformować nas o naruszeniu Warunków Sprzedaży Towarów, jeśli ma jakiekolwiek pytania, skargi lub jeśli potrzebuje naszej pomocy w interpretacji lub stosowaniu Warunków Sprzedaży Towarów, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Odpowiemy na pisemne zapytania w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zapytania.